blank

Ogłoszenie przetargu - Gaz ziemny

Czarnków: Kompleksowa dostawa gazu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego                                         w Czarnkowie
Numer ogłoszenia: 441098 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego, ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552346 w. 20, faks 067 2552346

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest kompleksowa dostawa gazu GZ50 z sieci dystrybucyjnej do ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie w miesiącach listopad - grudzień 2013r. Moc zamówiona 105 m3/h. Szacowana ilość gazu 46000 m3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający przeprowadził dwa postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (412696, 423082). W związku z tym, iż w prowadzonych kolejno postępowaniach              o udzielenie zamówienia, nie zostały złożone żadne oferty zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Wielkopolski Oddział Handlowy                    w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

 

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
chrzest 966
 bip logo
odkrywcy talentow
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information