blank

Przetarg - gaz 2014

Czarnków: kompleksowa dostawa gazu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                       im. Józefa Nojego w Czarnkowie.
Numer ogłoszenia: 473626 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego , ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552346 w. 20, faks 067 2552346.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa dostawa gazu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest kompleksowa dostawa gazu GZ50 z sieci dystrybucyjnej do ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie w ilości szacunkowej do 200 000 m3. Moc zamówiona 105 m3/h. Grupa taryfowa: W-6..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ---

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego, gdy: oferent wykaże posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- z wykorzystanie zał. nr 2 do SIWZ; - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia - z wykorzystanie zał. nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego do wykonania zamówienia -z wykorzystaniem wzoru -zał.2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -z wykorzystaniem wzoru -zał.2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykażę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dokumentem potwierdzającymi spełnianie warunku będzie: - oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -z wykorzystaniem wzoru -zał.2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- w przypadku wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy w zakresie ceny, terminów, zakresu zamówienia w tym ilości dostarczanego gazu, mocy zamówionej w następujących sytuacjach: 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkują zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: a) powódź, pożar, b) silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, c) inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: a) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, b) nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, c) promieniowanie lub skażenia, d) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, e) wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących, f) upadek wszelkiego rodzaju obiektów latających, 3) zmiany stawki podatku VAT, 4) wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji zadania w związku z przesunięciem terminu realizacji zamówienia, 5) zaistnienia wszystkich innych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które nie zaistniały z winy zamawiającego lub wykonawcy, 7) w przypadku konieczności dostosowania szacunkowej mocy zamówionej do realnego zapotrzebowania na gaz Zużycie większej ilości gazu niż przewidywana szacunkowa wielkość nie powoduje konieczności zawarcia aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków -biuro dyrektora.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ---.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
chrzest 966
 bip logo
odkrywcy talentow
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information