Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej "Nadzieja" przy parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie


Nadzieja

STATUT

Świetlicy środowiskowej przy parafii
p. w. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie "Nadzieja"

 1. Nazwa , cel placówki i jej zadania
  1. Placówka nosi nazwę: "Nadzieja".
  2. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych dla dzieci z rodzin ubogich materialnie lub duchowo: brak opieki, zaniedbania wychowawcze, alkoholizm w rodzinie, przemoc domowa itp.
  3. Główne formy realizacji programu:
  • Podnoszenie wyników nauczania - pomoc dydaktyczna
  • Zajęcia grupowe (rozwój zainteresowań , rozwijanie sprawności fizycznych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy).
  • Pomoc indywidualna (w zależności od potrzeb dziecka).
  • Współpraca z rodzicami.

 2. Organ założycielski
  Organem założycielskim jest "Caritas" przy parafii
  p.w. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.

 3. Organy placówki i zakres ich zadań
  1. Całokształtem działalności świetlicy kieruje kierownik w porozumieniu z Proboszczem parafii i Zarządem "Caritas" przy parafii p.w. Św. Marii Magdaleny
  2. Zadania kierownika:
  • zapewnienie bazy lokalowej i dydaktycznej,
  • dbanie o właściwy dobór kadry pedagogicznej,
  • sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego,
  • sprawdzanie realizacji programu świetlicy,
  • sprawdzanie prawidłowości dokumentacji,
  • przyjmowanie skarg i wniosków.

 4. Organizacja świetlicy
  1. Świetlicą bezpośrednio kieruje kierownik.
  2. Świetlica działa na zasadzie wolontariatu.
  3. Świetlica współpracuje z MOPS, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami dzieci, wolontariuszami, parafią.
  4. Zasady naboru:
   • wytypowanie dzieci przez MOPS, pedagogów szkolnych, parafię,
   • wywiady środowiskowe przeprowadzane przez wychowawców podczas wizyt domowych,
   • Uzyskanie zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach szkolnych.
  5. Czas pracy świetlicy:
   • Dzieci ze szkoły podstawowej:
    od poniedziałku do piątku w godzinach
    15:00 - 17:00
   • podczas wakacji dzieci wyjeżdżają na kolonie lub uczestniczą w półkolonii
  6. Adres świetlicy: Parafia MM Czarnków, ul. Kościuszki 1
  7. Uczestnicy świetlicy korzystają z niej bezpłatnie.

 5. Prawa i obowiązki pracowników świetlicy:
  1. Pracownicy świetlicy mają prawo do:
   • korzystania w czasie zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych,
   • wnoszenia własnych sugestii i wniosków do programu świetlicy,
   • wykorzystania na zajęciach własnych pomysłów i pomocy,
   • tworzenia programu świetlicy po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem.
  2. Pracownicy świetlicy mają obowiązek:
   • realizacji programu świetlicy,
   • dokumentowania prowadzonych zajęć i okresowych sprawozdań,
   • punktualnego zgłaszania się do pracy,
   • kontaktu z rodzicami dzieci - uczestników świetlicy,
   • dbania o tworzenie właściwej atmosfery zajęć, przyjazne nastawienie do uczestników świetlicy,
   • przestrzegania przepisów BHP podczas zajęć.

 6. Prawa i obowiązki uczestników świetlicy
  1. Uczestnicy świetlicy mają prawo do:
   • opieki wychowawczej i dydaktycznej w czasie pobytu w świetlicy,
   • korzystania w czasie zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych,
   • zgłaszania uwag dotyczących pracy świetlicy.
  2. Uczestnicy świetlicy mają obowiązek:
   • systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w świetlicy,
   • zachowania właściwej postawy na terenie świetlicy i dbanie o mienie świetlicy,
   • respektowania przepisów BHP,
   • respektowania przepisów wewnętrznego regulaminu świetlicy,
   • podporządkowania się decyzji kierownika i wychowawców podczas pobytu w świetlicy.

 7. Sposób finansowania działalność świetlicy:
  1. Sposób finansowania działalności świetlicy odbywa się poprzez rachunek Parafialnego Zespołu "Caritas" przy parafii p.w. Św. MM w oparciu o preliminarz wydatków (miesięczny, kwartalny).
  2. Środki finansowe na działalność świetlicy mogą pochodzić od:
   • organów samorządowych,
   • sponsorów,
   • dotacji i darowizn.

 8. Postanowienia końcowe
  1. Dokumentacja obowiązująca w świetlicy będzie przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
  2. Świetlica posługuje się pieczątką: ZPC-Caritas.