Menu Zamknij

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi uruchomiły kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów l stopnia lub jednolitych magisterskich. Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem;
  • okres zameldowania nie możne być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na https://www.stypendia-pomostowe.pl/
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1,688 zł. brutto, wyliczony z czerwca 2019r. Jeśli członkiem rodziny  jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do qodziny 16-ej) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 23 sierpnia 2019r. wnioski nie będą przyjmowane!

Wszystkie informacje o stypendium oraz regulamin przyznawania stypendium

(wraz z załącznikami) znajdują się na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

W  przypadku pytań dotyczących stypendiów można kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p, Sylwią Stawujak tel. 61 856 07 40.